Projekty   |   Bonhoefferufer

Stavba: Neubau Uferbefestigung Bonhoefferufer (Spree)
Místo: Berlin, Germany
Rok: 2016
Investor: Senatsverwaltung Berlin
Rozsah služby: DSP 2016-2017