Projekty   |   HKS

Stavba: Neubau der Hadelner Kanalschleuse
Místo: Bremen, Germany
Rok: 2016
Investor: NLWKN
Rozsah služby: RDS 2016-2017