Projekty   |   PPP Pegnitz

Stavba: Neues Pflaums Posthotel Pegnitz
Místo: Pegnitz, Germany
Rok: 2013
Investor: PPP GmbH
Rozsah služby: DSP 2013-2014