Projekty   |   Sonnenweg

Stavba: Trogbauwerk Sonnenweg
Místo: Hamburg, Germany
Rok: 2006
Investor: Hansestadt Hamburg
Rozsah služby: RDS 2005